Användarvillkor

Användarvillkor för Playpilot.se.

Dessa användarvillkor är bindande för alla användare av Playpilot. Stycke 2 och 3 är dock endast tillämpliga för besökare som väljer att registrera sig. Vid registrering på webbplatsen måste besökare läsa och godkänna dessa användarvillkor, och förbinder sig därmed till att följa villkoren.

Operatören förbehåller sig rätten att omedelbart stänga webbplatsen för besökaren och/eller göra tjänsterna otillgängliga för besökaren och/eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande i fall då dessa användarvillkor inte efterlevs. Brott mot dessa användarvillkor kan även vara brottsligt förfarande samt medföra skadeståndsskyldighet för besökaren. Med begreppet ”operatören” avses Playpilot AB (org nr 556946-8530).

1. Cookies

Webbplatsen använder så kallade cookies. Närmare information härom finns tillgänglig på webbplatsen.

2. Personuppgifter

Besökaren är införstådd med och samtycker till att de personuppgifter som besökaren lämnar till operatören kommer att behandlas av operatören eller annat bolag med vilket operatören samarbetar, i syfte att (i) fullgöra avtalet med besökaren, (ii) fullgöra avtal som besökaren med nyttjande av de tjänster som tillhandahålls av operatören ingår med samarbetspartners till operatören och (iii) för marknadsföringsändamål samt för statistiska ändamål. Operatören åtar sig att vid varje tillfälle endast behandla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). För det fall ett lämnat samtycke återkallas av besökaren, kan webbplatsen och tjänsterna inte användas.

3. Registrering, användarnamn och lösenord

Besökaren anger vid registreringen ett användarnamn och ett lösenord. Besökaren skall förvara dessa uppgifter på ett betryggande sätt så att ingen obehörig kan få tillgång till dessa. Användarnamn och lösenord är personliga och får inte användas av annan än besökaren. Operatören äger när som helst rätt att, med rimligt varsel, begära att besökaren ändrar lösenord. Besökaren är medveten om att sådan ändring kan orsaka tillfälliga avbrott i besökarens tillgång till innehåll och tjänster. Om besökaren misstänker att besökarens användarnamn och/eller lösenord används av annan skall besökaren omedelbart byta lösenord. Finns anledning för operatören att anta att användarnamnet och/eller lösenordet har avslöjats för, eller på annat sätt missbrukats av, obehörig äger operatören rätt att omedelbart stänga webbplatsen för besökaren och/eller göra tjänsterna otillgängliga för besökaren och/eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.

4. Besökarens ansvar

Besökaren ansvarar för de åtgärder som besökaren vidtar när besökaren använder webbplatsen och tjänsterna och besökaren åtar sig att hålla operatören skadeslös för krav från tredje man på grund av besökarens användning av webbplatsen och tjänsterna i strid mot användarvillkoren.

5. Immateriella rättigheter

I och med ditt användande av Operatörens tjänst (Playpilot) godkänner du att vi tillhandahåller Information endast för ditt privata, icke-kommersiella bruk. Den tillhandahållna Informationen får inte användas för något annat syfte (så som t.ex. kopiering, publicering, reproduktion, eller offentliggörande). Du äger inte rätt att själv eller genom att hjälpa eller möjliggöra för andra, kopiera, reproducera, ladda ned, skicka, lagra, distribuera, överföra, kommersiellt exploatera eller på annat sätt använda Informationen. Du äger inte heller rätt att vidaresälja, licensiera, ladda ned till annan, låta någon få pant eller annan rätt i Informationen eller på annat sätt överlåta någon typ av rätt i Informationen. Vårt namn, våra bilder och våra logotyper samt bilder och logotyper som tillhör tredje part tillhör oss eller respektive tredje part och du äger ingen rätt att använda dessa. Brott mot denna bestämmelse kan även vara brottsligt förfarande samt medföra skadeståndsskyldighet för besökaren.

6. Ansvarsbegränsning

Operatören lämnar inga garantier beträffande innehåll, information, tjänster m m som tillhandahålls på eller genom webbplatsen eller tjänsterna. Operatören lämnar inte heller några garantier beträffande funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet hos tjänsterna eller webbplatsen. Operatören ansvarar inte för direkt eller indirekt förlust eller skada.

7.Länkar

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. Sådana webbplatser kontrolleras inte av operatören och operatören är inte ansvarig för innehåll och funktioner hos sådana webbplatser.

8. Ändringar av användarvillkoren

Operatören äger rätt att ändra i dessa användarvillkor och besökaren är skyldig att hålla sig uppdaterad om användarvillkoren och läsa igenom användarvillkoren regelbundet. Om besökaren fortsätter att använda webbsidan och tjänsterna efter det att ändring gjorts av dessa användarvillkor anses besökaren ha accepterat ändringen. Om besökaren vid någon tidpunkt inte accepterar eller kan följa användarvillkoren får besökaren inte använda webbplatsen eller tjänsterna.

10. Säkerhet

Besökaren får inte försöka kringgå operatörens säkerhetssystem, exempelvis genom att använda annan besökares användarnamn och lösenord eller lämna ut eget användarnamn och lösenord till annan eller försöka testa webbplatsens säkerhet. Besökaren får inte använda webbplatsen eller tjänsterna på sätt som skulle kunna skada, sätta ur funktion, överbelasta eller försämra webbplatsen eller inkräkta på andra besökares användning av tjänsterna eller webbplatsen. Besökaren får inte försöka skaffa sig otillåten tillgång till något datasystem, nätverk, innehåll eller information som omfattas av webbplatsen eller systemen som utgör tjänsterna. Besökaren får inte heller försöka få tillgång till material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgängligt eller tillhandahållits via webbplatsen. Brott mot denna bestämmelse kan även vara brottsligt förfarande samt medföra skadeståndsskyldighet för besökaren.

11. Bestämmelses ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, skall denna bestämmelse inte på något sätt påverka, ogiltiggöra eller göra det omöjligt att verkställa övriga bestämmelser i dessa villkor, och tillämpningen av denna bestämmelse skall verkställas i den utsträckning lagen tillåter.

Kontakt

Frågor och kommentarer angående denna policy välkomnas och sänds till info@playpilot.com.